Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Anna Elliotová  Por  capa

Anna Elliotová

De: Jane Austenová
Narrado por: Dana Černá
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 30,99

Compre agora por R$ 30,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

Klasický román anglické autorky o hledání pravého životního partnera je půvabným, pomalu plynoucím líčením života členů střední třídy v Anglii, jejich zájmů, zábav a citů.

Román pro všechny, kdo si oblíbili hrdinky Jane Austenové obdařené inteligencí, vtipem a morální pevností. Tento půvabný skvost psala autorka na sklonku své literární dráhy a vložila do něj všechen svůj tvůrčí um i ohlédnutí za vlastním životem s otázkou, zda ji něco v životě neminulo. Spisovatelka se těší z každého slova, pečlivě je váží, místy jen naznačuje, aby nenarušila jemné předivo vyprávění o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi sestrami i mezi mužem a ženou. Nechme se unášet jejím líčením života venkovské střední třídy v Anglii, jejích každodenních činností, zájmů, zábav, dobromyslných zápletek a nedorozumění i shledání...

©2021 Nakladatelství Slovart, s. r. o. (P)2023 Tympanum

Mais do mesmo

O que os ouvintes dizem sobre Anna Elliotová

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.