Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?  Por  capa

Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?

De: Dr. Saniye Bencik Kangal
Narrado por: Şirin Giobbi
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 39,99

Compre agora por R$ 39,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO
activate_samplebutton_t1

Sinopse

“Çocuğumuzun beyninin içini görebilseydik ne olurdu acaba?” sorusunun cevabını merak ediyorsanız bu kitap tam size göre. Yazarın bilimsel gerçeklerin ışığında anlattıkları, günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz kadar sade bir dilde. Kitap; içindeki örnekler de tüm anne-babalar ve çocuk sahibi olmak isteyenler için bir rehber niteliğinde.

“İşte bu kitap bizlerin sihirli gözlüğü. Bu kitabım­da çocuk ve beyin konusunda yapılmış birçok araştırmanın sonu­cunu derleyerek ‘Çocuklarımızın beynine bakabilmenin bir yolu var’ demek istedim. Sadece olup bitenle ilgilenmeyip her bölü­mün sonuna gelişimsel önerilerimi eklemeyi de ihmal etmedim” diye başlıyor Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal yeni kitabına.

©2021 Elma Yayınevi (P)2021 Sesle Kitap

Mais do mesmo

O que os ouvintes dizem sobre Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.