• De match

  • Zal Wilde het mysterie rondom zijn verleden eindelijk oplossen?
  • De: Harlan Coben
  • Narrado por: Jeroen Tjepkema
  • Duração: 10 horas e 24 minutos

Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
De match  Por  capa

De match

De: Harlan Coben
Narrado por: Jeroen Tjepkema
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 32,99

Compre agora por R$ 32,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

In deze nieuwe nagelbijter zet de meester van het hedendaagse thrillergenre zijn traditie van ongekende spanning en adembenemende wendingen voort.

Wanneer een match in een online voorouderdatabase Wilde op het spoor brengt van een naast familielid, staat hij op het punt het mysterie rondom zijn jeugd op te lossen. Alleen verdwijnt dit familielid net zo snel als hij is gekomen. Wilde zet zijn onderzoek onverschrokken voort via verschillende DNA-websites, waar hij in aanraking komt met een gemeenschap van doxxers, een geheime groep die zich inzet voor het ontmaskeren van anonieme online trollen. Maar dan wordt een van deze doxxers dood aangetroffen, en wordt het al snel duidelijk dat de moordenaar zeer geïnteresseerd is in Wilde en zijn onderzoek...

©2022 Meulenhoff Boekerij B.V. (P)2022 Meulenhoff Boekerij B.V.

Resumo da Crítica

De personages naast Wilde en Crimstein zijn uit steen gehouwen, de dialogen volkomen natuurlijk, de ontknoping sensationeel.
-- VN Detective & Thrillergids

Het succes van Harlan Coben is groot én we hebben het laatste van zijn hand nog lang niet gehad. Da's maar goed ook!
-- ThrillZone.nl

Duizelingwekkend ingenieus. Dit is immers niet zomaar een spannende thriller, dit is een Coben.
-- Nu.nl

Harlan Coben heeft het binge-readen uitgevonden. Wat een meesterlijke auteur.
-- Bol.com Lees Magazine

O que os ouvintes dizem sobre De match

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.