Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Hævneren  Por  capa

Hævneren

De: Frederick Forsyth, Lars Kjædegaard - translator
Narrado por: Torben Thune
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 19,99

Compre agora por R$ 19,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

Den midaldrende advokat Calvin Dexter har mistet sin datter, men mod alle odds lykkes det ham at få hævn over den skruppelløse kriminelle bande, der tvang hende ud i prostitution og senere slog hende ihjel. Det viser sig, at Calvin har et usædvanligt talent for at opspore kriminelle i udlandet og få dem udleveret til retsforfølgelse i USA. Da han bliver opsøgt af en rigmand, der ønsker hævn over den lejemorder, der stod bag mordet på mandens eneste barnebarn, tager Calvin til Bosnien. Et land, der stadig slikker sårene efter den blodige borgerkrig. CIA har imidlertid fået nys om Calvins evner, og de mener, at de har en langt vigtigere opgave til ham.

Frederick Forsyth (f. 1938) er en engelsk forfatter, der har skabt sig en forrygende karriere inden for thrillergenren. Frederick Forsyth henter inspiration til sine bøger fra sin tid som pilot i Royal Air Force samt sine erfaringer fra arbejdet som udenrigskorrespondent, journalist og spion.

©2021 Lindhardt og Ringhof (P)2021 Lindhardt og Ringhof

Mais do mesmo

O que os ouvintes dizem sobre Hævneren

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.