• Het perfecte huwelijk. Je hebt geen idee wie ze echt is - En waar ze toe in staat is

  • De: Anna Ekberg
  • Narrado por: Jeroen Tjepkema
  • Duração: 12 horas e 6 minutos

Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Het perfecte huwelijk. Je hebt geen idee wie ze echt is - En waar ze toe in staat is  Por  capa

Het perfecte huwelijk. Je hebt geen idee wie ze echt is - En waar ze toe in staat is

De: Anna Ekberg
Narrado por: Jeroen Tjepkema
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 32,99

Compre agora por R$ 32,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

Huiveringwekkende psychologische spanning voor de fans van Samuel Bjørk, Bo Svernström en Camilla Läckberg

Je bent al jaren met haar getrouwd. Maar ken je haar echt?

Christian en Leonora zouden gelukkig moeten zijn. Ze hebben een droomhuis met uitzicht op de fjorden en een zoon die gezond is verklaard na een lang ziekbed. Maar ze hebben ook geheimen. Rancune, eenzaamheid en onvervulde verlangens maken hun huwelijk kapot.

Als Leonora haar man betrapt met een andere vrouw, stelt ze hem een ultimatum: hij verbreekt de affaire, of zij geeft hem aan bij de politie. Want Leonora weet hoe Christian de peperdure behandeling van hun zoon heeft betaald. Christian ziet nog maar één uitweg: hij moet van Leonora af. En dus stapt hij in zijn busje, rijdt naar haar vaste hardlooproute en rijdt haar dood. Maar als Christian trillend van schok thuiskomt, zit Leonora gewoon op de bank. Wie heeft hij zojuist aangereden? En wat gebeurt er als zijn vrouw erachter komt wat hij van plan was? Eén ding is duidelijk: niets kan hem voorbereiden op de hel die op het punt staat los te barsten.

©2023 Meulenhoff Boekerij B.V. (P)2023 Meulenhoff Boekerij B.V.

Resumo da Crítica

Hoe eng wil je het hebben?
-- Margriet

Een klassieke, geweldig geschreven thriller. Pas op het allerlaatst vallen alle puzzelstukjes in elkaar.
-- Helsingør Dagblad

Ekberg behoort tot de elite van Deense misdaadschrijvers. Haar handelsmerk? Scherpe plots waarin de grenzen van de dagelijkse realiteit tot het uiterste worden opgezocht.
-- Dagbladenes Bureau

Een briljante schrijfstijl.
-- Horsens Folkeblad

Mais do mesmo

O que os ouvintes dizem sobre Het perfecte huwelijk. Je hebt geen idee wie ze echt is - En waar ze toe in staat is

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.