Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Laat niet los  Por  capa

Laat niet los

De: Harlan Coben
Narrado por: Jeroen Tjepkema
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 32,99

Compre agora por R$ 32,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

De nieuwe standalone van Harlan Coben.

Vijftien jaar geleden werden er twee tieners dood gevonden naast een verlaten treinspoor: de tweelingbroer van Nap Dumas, Leo, en de dochter van het hoofd van de politie. Velen dachten dat ze samen zelfmoord hadden gepleegd, maar er waren ook dorpsbewoners die dat weigerden te geloven.

Nap, die politieagent is geworden, doet er alles aan te achterhalen wat zich die zomer afspeelde. Dan worden de vingerafdrukken van zijn vermiste ex-vriendin bij het treinspoor gevonden en komt hij terecht in een wirwar van familiegeheimen en leugens. Geholpen door de inmiddels gepensioneerde politiechef gaat hij op zoek naar de waarheid. Een die laat zien dat samenzweringen, zowel kleine als grote, dodelijk kunnen zijn - zoals we dat van Coben gewend zijn.

PLEASE NOTE: when you purchase this title, the accompanying reference material will be available in your Library section along with the audio.

©2017 Meulenhoff Boekerij. Translated by Martin Jansen in de Wal and Jan Pott (P)2019 Meulenhoff Boekerij

Resumo da Crítica

De koning van de cliffhanger.
-- de Volkskrant

De ontknoping is een waar kunststukje.
-- Trouw

Het is een pageturner pur sang, zoals de lezer die van Coben gewend is, met veel vaart en een schijnbaar eindeloze reeks plotwendingen.
-- De Telegraaf

Coben is gewoon een van de allergrootsten allertijden.
-- Gillian Flynn

Coben eist al uw aandacht op.
-- VN Detective en Thrillergids

O que os ouvintes dizem sobre Laat niet los

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.