• Levenslang

  • David ontsnapt uit de gevangenis met een missie - Zijn zoon redden en zijn eigen naam zuiveren
  • De: Harlan Coben
  • Narrado por: Jeroen Tjepkema
  • Duração: 10 horas e 21 minutos

Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Levenslang  Por  capa

Levenslang

De: Harlan Coben
Narrado por: Jeroen Tjepkema
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 32,99

Compre agora por R$ 32,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

In deze adembenemende thriller zet de meester van het hedendaagse thrillergenre zijn traditie van ongekende spanning en onverwachte wendingen voort.

David en Cheryl Burroughs leefden een droomleven, tot het noodlot toesloeg. Nu, vijf jaar na die vreselijke nacht, is Cheryl hertrouwd. En David zit een levenslange straf uit in een zwaarbeveiligde gevangenis voor de moord op hun zoon Matthew.

Dan arriveert Cheryls zus, Rachel, onverwachts tijdens het bezoekuur in de gevangenis, met verontrustend nieuws. Ze laat David een foto zien die een vriend van haar nam op vakantie in een pretpark, met op de achtergrond een jongen met een wel heel bekende, kenmerkende wijnvlek... en hoewel David en Rachel beseffen dat het niet waar kan zijn, weten ze het allebei toch zeker. Het is Davids zoon Matthew, en hij leeft nog.

©2023 Meulenhoff Boekerij B.V. (P)2023 Meulenhoff Boekerij B.V.

Resumo da Crítica

…wat Coben verzint, kan niemand van te voren voorspellen.
-- VN Detective & Thrillergids

Cobens personages zijn uit steen gehouwen, de dialogen volkomen natuurlijk, de ontknoping sensationeel.
-- VN Detective- & Thrillergids

Zijn boeken zijn rollercoasters, elke pagina is een pageturner!
-- Albert Verlinde in Troskompas

Coben grossiert in bestsellers.
-- Nouveau

Duizelingwekkend ingenieus. Dit is immers niet zomaar een spannende thriller, dit is een Coben.
-- Nu nl

O que os ouvintes dizem sobre Levenslang

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.