• Martı Jonathan Livingston [Jonathan Livingston Seagull]

  • Bir öykü [A Story]
  • De: Richard Bach
  • Narrado por: Alişan Özkan
  • Duração: 1 hora e 26 minutos

Experimente por R$ 0,00

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele a qualquer momento.
Martı Jonathan Livingston [Jonathan Livingston Seagull]  Por  capa

Martı Jonathan Livingston [Jonathan Livingston Seagull]

De: Richard Bach
Narrado por: Alişan Özkan
Assine - Grátis por 30 dias

Depois de 30 dias, R$ 19,90/mês. Cancele quando quiser.

Compre agora por R$ 7,99

Compre agora por R$ 7,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

New York Times çok satanlar listesinde yer alan “Martı Jonathan Livingston” sesli kitabı!

Kitabın yazarı Richard Bach, uçmanın sırrını anlamayı her şeyden çok isteyen Jonathan Livingston adlı bir martının hikâyesini anlatıyor. Hikâye boyunca Jonathan’ın payına düşen çok zorluk vardır. İhanetle karşılaşır, en sevdikleri tarafından reddedilir ve kimse onun başarısına inanmaz. Bir noktada umutsuzluğun düşürür ve hayallerinden vazgeçmek üzere, ancak pes etmemek ve hayalleri için çabalamak için güсü bulur. Zorluklar onu yıkmaz–sadece ruhunu güçlendirir. Uçma becerilerini sürekli geliştirir ve diğer martılarla yalnızca uçuş sanatını uygulamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencileri şefkat, sevgi ve affetmeyi de öğretmeye devam eder.

Bu kitap,

● kalbinin sesini dinleyip kendi kurallarını koyanlar;

● kendilerine ve hayallerine inananlar;

● çıkış yolu yokmuş gibi görünse de bu hayatta sevgi ve neşe için her zaman yer olduğunu bilenler için yazılmıştır.

“Martı Jonathan Livingston” kitabı, dünya çapında milyonlarca insanın kalbini kazandığı için en çok satanlar listesinde boşuna yer almadı. Her birimizin içinde Jonathan Livingston var ve ne olursa olsun onun sesini dinlemek ve hayallerimizin peşinden gitmek bizim elimizde.

Herkes size karşı olduğunda kendinize ve hayallerinize nasıl bağlı kalacağınızı bilmek ister misiniz? O zaman Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” adlı sesli kitabını dinleyin ve tüm sorularınıza yanıt bulun!

Original title: Jonathan Livingston Seagull. A Story

© 1970 Richard Bach © 2022 ABP Yayınevi Çeviren: Fadime Erkek (P) 2022 ABP Yayınevi

Please note: This audiobook is in Turkish.

©1970 / 2022 Richard Bach/ABP Yayınevi Çeviren: Fadime Erkek (P)2022 ABP Yayınevi

Resumo da Crítica

“Richard Bach bu kitapla iki şey yapıyor. Bana Uçuş veriyor. Benim Genç hissetmemi sağlıyor.”–Ray Bradbury

O que os ouvintes dizem sobre Martı Jonathan Livingston [Jonathan Livingston Seagull]

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.