• Vindolanda

  • Aan de rand van het Romeinse Rijk, omringd door vijandige volkeren, ligt de buitenpost Vindolanda
  • De: Adrian Goldsworthy
  • Narrado por: Jeroen Tjepkema
  • Duração: 14 horas e 28 minutos

Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
Vindolanda  Por  capa

Vindolanda

De: Adrian Goldsworthy
Narrado por: Jeroen Tjepkema
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 32,99

Compre agora por R$ 32,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

Britannia, 98 n.Chr.

De bruisende legerbasis Vindolanda ligt aan de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Het zal nog zo'n twintig jaar duren voordat keizer Hadrianus zijn beroemde muur bouwt, dus de verdediging is zwak. De omringende volkeren komen in opstand tegen de Romeinen en lokale druïden prediken de ondergang van de indringers.

Het is aan Flavius Ferox om de vrede in het gebied te bewaren. Hij zal al zijn lef, humor en sluwheid nodig hebben om een oorlog tegen te gaan, de vrouw die hij liefheeft te beschermen en uit te zoeken wie de kopstukken achter de Britse rebellie zijn. Is de moed van één soldaat genoeg om te overleven in Britannia?

©2023 Meulenhoff Boekerij B.V. (P)2023 Meulenhoff Boekerij B.V.

Resumo da Crítica

Een rijk boek met aandacht voor de grote structuren, maar ook met detailverhalen.
-- NRC

Een kostelijke roman die laveert tussen de gruwelen van de oorlog en sarcastische humor.
-- De Telegraaf

Een uitstekende historische thriller die je onderdompelt in de Romeinse tijd.
-- **** Thrillzone.nl

Een essentieel boek voor iedereen die geïnteresseerd is in het oude Rome.
-- The Independent

Een boek om van kaft tot kaft te verslinden, maar ook om steeds naar terug te keren vanwege de grote verscheidenheid aan karakters en gebeurtenissen.
-- Daily Express

O que os ouvintes dizem sobre Vindolanda

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.