Assine e ganhe 30% de desconto neste título

R$ 19,90 /mês

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.
Curta mais de 100.000 títulos de forma ilimitada.
Ouça quando e onde quiser, mesmo sem conexão
Sem compromisso. Cancele grátis a qualquer momento.
The Gods Must Be Crazy!  Por  capa

The Gods Must Be Crazy!

De: Tiger Rider, Saji Madapat, EPM Mavericks
Narrado por: Mahesh A
Teste grátis por 30 dias

R$ 19,90/mês após o teste gratuito de 30 dias. Cancele a qualquer momento.

Compre agora por R$ 38,99

Compre agora por R$ 38,99

Pagar usando o cartão terminado em
Ao confirmar sua compra, você concorda com as Condições de Uso da Audible e a Política de Privacidade da Amazon. Impostos, quando aplicável. PRECISA SER AJUSTADO

Sinopse

ह मधयतर आह अमरक!अय यई यई ! आमह नवन वरलड ऑरडरचय मधयभग आहत!समरजय वढतत, अधगत करतत आण पडतत. रमन, ओटमनस आण बरटशसह इतहसन हच चकर पहल आह. त सरव उदधवसत झल आहत आण जर आपण सवधगर बळगल नह तर अमरक पढल असल.आजच बरचस उदयग ह करजचय आहर गलल अतयत आरथक अभयतरक बडक आहत, ज कमट सपचय तलत फडफडत आहत. दरदवन, अनकन आयप गधडचय तवडत तयच मतय झलयच दसन यईल.जर आपण आपल तरप च पतत बरबर खळल नहत, तर पढच उगर समरजय - चनच मधय रजय - आमहल नषट करल; आण यएस आण इतर शभरहन अधक दशकडन, जथ तयन "बलट अड रड इनशएटवह" (BRI) चय "डजटल सलक रड" (DSR) दवर, 2008 चय आरथक तसनमपसन आरथक आण डजटलदरषटय वसहत कल आह, तथ बल गळ करणयसठ तयचय कमचय मलन पठवल ...“उदयगल पनह महन बनव” भडवलशहच पय शधन कढत आण “बलड बक बटर” – आण यऊ घतललय चथय रकपसन आपलयल वचवणयसठ, रझवलटच‍य कळच आदरश, वजय आण यगधरम शधत.हय ह मधयतर आह, अमरक!*********************************************************************************************य पसतकच नव चय दशकतल एक लकपरय वनद चतरपट "द गडस मसट ब करझ" यपसन पररत आह, जयत कक-कलच रकम बटल वमनतन आफरकन बशमन समदयवर टकलयच दशय आह. ह बटल दवन आपलयल दलल भट आह, अस तय गरमसथच समज हत. परत हळहळ तयवरन गरमसथमधय भडण सर झलयवर, तयचयतल एक वयसकर पढर त बटल दवकड परत करणयच नरणय घत आण तयसठ गवतल जष‍ठ वयकतपक एकल जगचय टकपरयत पठवन त बटल टकन दययच अस ठरवत. मझय सवतचय रपकतमक कक-कलच टलदवर, म नवन समरजयच उदय पह शकत. सधयचय य (भडवलशह आण ससथतमक) यगचय समरजयत मल उदय हणर नवन यगच पहट खणवत आह आण ह मझ पसतक तय यणऱय नवय यगच सकष दत आह.

Please note: This audiobook is in Marathi.

©2022 Saji Madapat (P)2022 Saji Madapat

O que os ouvintes dizem sobre The Gods Must Be Crazy!

Nota média dos ouvintes. Apenas ouvintes que tiverem escutado o título podem escrever avaliações.

Avaliações - Selecione as abas abaixo para mudar a fonte das avaliações.